Co to jest mobbing, jak udowodnić mobbing, na jakie roszczenia pracownik może liczyć?

Mobbing w pracy

Mobbing zgodnie z definicją sformułowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy jest to „obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (…), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia”.

Polskie prawo definiuje mobbing jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

ZUS kontrola – co może ZUS w trakcie kontroli?

ZUS kontrola

W poprzednim wpisie omówiliśmy ogólne zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS.

Dziś przyjrzymy się osobie kontrolera ZUS– jakie ma uprawnienia i jakie działania może podejmować w ramach przeprowadzanej kontroli.

Jak już wspominałam kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez ZUS, czyli inspektor kontroli ZUS.

I. ZUS kontrola – jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

Zgodnie z ustawą w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

⇒ badać wszelkie księgi,

Dyskryminacja kobiet w pracy – GoWomen kampania społeczna

dyskryminacja kobiet

Osobiście mówię stanowcze „NIE” jakiejkolwiek dyskryminacji w jakiejkolwiek dziedzinie życia (w życiu publiczny, zawodowym, prywatnym), ze względu na jakąkolwiek „przyczynę” – narodowość, płeć, wyznanie, orientacje, kolor skóry ….

Tym samym nie miałam, żadnych oporów żeby poprzeć kampanie społeczną GoWomen – „Szukam pracy, więc nie interesuj się, czy planuję ciążę!”

Idea nad wyraz szczytna. W całej rozciągłości popieram!

I mój głos wsparcia daje również poprzez bardzo zacny artykuł na temat – dyskryminacji kobiet w pracy.

Artykuł obszerny,

Kontrola ZUS – zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS

kontrola ZUS zasady

Same słowa „kontrola ZUS” wbudzają u wielu osób strach i obawy.

ZUS bardzo intensywnie ostatnio kontruluje przedsiębiorcę. Pisałam o tym w artukule, który znajdziesz tutaj. Sposób przeprowadzania kontroli przez ZUS budzi też szereg pytań i wątpliwości.

Dlatego dziś,  krok po kroku, przybliżę zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS, tak aby sposób jej przeprowadzenia kontroli niczym nie mógł zaskoczyć.

I. Z czego wynika możliwość przeprowadzenia kontroli przez ZUS?

Przedsiębiorcy są kontrolowani nie tylko przez urzędy skarbowe,

Nagranie rozmowy z pracodawcą jako dowód w sądzie

Nagranie rozmowy z pracodawcą jako dowód w sądzie

Często spotykam się z pytaniami, które dotyczą wykorzystania w sądzie dowodu z nagrań rozmowy z pracodawcą.

Najczęściej odnoszą się one do łamania praw pracownika, np. nieotrzymania pisemnej umowy o pracę, stosowania mobbingu czy dyskryminacji.

Rozmowa podwładnego z przełożonym, zarejestrowana bez zgody pracodawcy, może stanowić istotny dowód w procesie sądowym.

Niemniej, by dowiedzieć się czy warto takie nagrania załączać do akt sprawy – prześledźmy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

I. Co może być dowodem w sporze z pracodawcą?

Kiedy praca cudzoziemca po ważności oświadczenia jest legalna? | Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia

Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Chcesz przedłużyćz nim współpracę?

Dzisiaj napiszę o ważnym przepisie – Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dziś odpowiem na pytanie: kiedy praca cudzoziemca po ważności oświadczenia (między oświadczeniem a zezwoleniem|) jest legalna?