Długi czas oczekiwania na wypłatę zasiłków przez ZUS to problem na który wiele osób się skarży.

Dziś wyjaśnię jakie są terminy wypłaty zasiłków przez ZUS oraz napiszę co zrobić gdy ZUS spóźnia się z płaceniem świadczeń.

I. Termin wypłaty zasiłku przez ZUS?

W przypadku gdy ZUS jest płatnikiem zasiłku (czy to dla pracownika, czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, czy też osoby wykonującej umowę zlecenia) jest zobowiązany wypłacić zasiłek osobie uprawnionej niezwłocznie po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

Co bardzo ważne:

Termin 30 dniowy na wypłatę zasiłku jest liczony od momentu złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do tego świadczenia oraz wyjaśnienia wszelkich okoliczności warunkujących owe prawo do zasiłku.

Dokumentem niezbędnym do stwierdzenia uprawnień do świadczeń chorobowych jest przede wszystkim zaświadczenie lekarskie (e-ZLA).

Inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju zasiłku, określają przepisy szczególne.

– Termin wypłaty zasiłku przez ZUS dla pracownika i zleceniobiorcy

I tak przykładowo w sytuacji pracownika zatrudnionego u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 osób, tj. u pracodawcy nieuprawnionego do wypłaty zasiłków oprócz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, pracodawca przedkłada w ZUS zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3.

Dla ubezpieczonych niebędących pracownikami (np. zleceniobiorców) pracodawca przedkłada zaświadczenie na druku ZUS-3a.

W zaświadczeniach tych podaje m.in. informacje o wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

W tych przypadkach termin 30 dniowy dla ZUS będzie biegł od dnia złożenia owego wniosku przez Pracodawcę (i to wniosku, który nie będzie zawierał błędów, nieścisłości).

– Termin wypłaty zasiłku opiekuńczego

W tym przypadku decydujące znaczenie ma również konieczność wypełnienia i dostarczenia do ZUS wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15

Formularz ten stanowi wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego.

Należy go przedłożyć każdorazowo przy ubieganiu się o wypłatę tego zasiłku.

Tym samym termin na wypłatę zasiłku opiekuńczego dla ZUS biegnie od momentu dostarczenia zwolnienia lekarskiego, wypełnionego poprawnie druku ZUS Z-15 oraz zaświadczenie pracodawcy na druku ZUS Z-3 (ZUS-3a dla zleceniobiorców).

Zaświadczenie to wypełnia się na takich samych zasadach jak przy przekazywaniu do ZUS wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego.

– Termin wypłaty zasiłku przez ZUS dla przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców termin liczy się trochę odmiennie.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna oczywiście dostarczyć do ZUS, celem wypłaty zasiłku:

  • zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA (jeśli wypisywane jest w formie papierowej) oraz
  • wypełniony formularz ZUS Z-3b

Jednakże do wypłaty zasiłku ZUS przystąpi dodatkowo dopiero po weryfikacji czy przedsiębiorca opłacił składki  na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Potwierdzenie takie jest konieczne, gdyż ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą (osób współpracujących) ustaje z powodu niedotrzymania terminu opłacenia składek na to ubezpieczenie lub opłacenia tych składek w niższej wysokości niż należna.

ZUS jest dopiero wtedy w stanie ostatecznie ustalić, czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu i spełnia warunki do otrzymywania świadczeń należnych w razie choroby.

Omawiane ubezpieczenie ustaje wszak od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Więcej na ten temat, możesz przeczytać tutaj.

Bieg trzydziestodniowego terminu na dokonanie wypłaty zasiłku chorobowego rozpoczyna się więc dla przedsiębiorców od dnia, od którego stała się wymagalna składka za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. od następnego dnia po obowiązującym danego płatnika składek terminie przekazania dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek za ten miesiąc.

Przykładowo jeśli przedsiębiorca zachoruję 5 września, termin płatności składek dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jednoosobową za wrzesień mija 10 października (i uznajmy na użytek przykładu, że w tym terminie przedsiębiorca składki opłacił za ten miesiąc). Tym samym termin 30 dniowy dla ZUSu będzie biegł od 11 października.

II. Czy ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku?

Niekiedy termin wyżej wskazany może być dłuższy ma to przykładowo miejsce w sytuacji gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające.

ZUS może zaś wstrzymać wypłatę zasiłku wówczas, gdy prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że takie prawo w ogóle nie istniało.

Może to mieć miejsce, gdy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uzna, że ubezpieczony w okresie, kiedy stał się niezdolny do pracy z powodu choroby lub z tytułu urodzenia dziecka, nie podlegał ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniu chorobowemu).

Z reguły ma to miejsce wówczas, gdy ZUS kwestionuje tytuł do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza). Zarzucając, iż działalność gospodarcza czy umowa o pracę były fikcyjne i nie mogą wywołać żadnych skutków w zakresie ubezpieczeń, a w konsekwencji – prawa do świadczeń z tych ubezpieczeń.

Oczywiście jeśli z takim zarzutem się nie zgadzasz, warto rozważyć odwołanie od decyzji ZUS. 

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *