Skutki odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym przestaną obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej piszę o najważniejszych skutkach odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

ZUS | Umorzenie należności z tytułu składek – Sąd po stronie przedsiębiorcy

umorzenie ZUS

Czas epidemii nie sprzyja większości przedsiębiorcom. O rozwiązaniach wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi można zapoznać się w zakładce „Koronawirus”.

Niemniej, przedsiębiorcy sięgają również po ulgę w postaci zwykłego umorzenia należności z tytułu składek, do której przychylnie ZUS bardzo rzadko się odnosi.

We wpisie przychodzę, jednak, z dobrą wiadomością.

I. Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie należności z tytułu składek?

O przesłankach umorzenia należności z tytułu składek możesz poczytać w tym wpisie:

Umorzenie składek ZUS –

ZUS | Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS a nieterminowe złożenie dokumentów rozliczeniowych

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Do tzw. tarczy antykryzysowej (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) wprowadzane są raz po raz kolejne zmiany.

Tym razem:

poszerzono listę numerów PKD dla płatników składek mogących ubiegać się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r.

Czy można zwolnić dyscyplinarnie za brak maseczki?

brak maseczki zwolnienie dyscyplinarne

Od razu napiszę, że odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne za nienoszenie maseczki przez pracownika, nie jest jednoznaczna.

We wpisie zwrócę uwagę na kilka kwestii z tym związanych, ale pozwólcie, że nie napiszę jednoznacznej odpowiedzi tak od razu. Czy w tej sytuacji można zwolnić dyscyplinarnie pracownika? Na tak postawione pytanie, rozsądny prawnik udzieli niestety najbardziej nielubianej odpowiedzi – „TO ZALEŻY”.

Następnie jednak przystąpi do zgłębiania tematu. Po jego zgłębieniu udzieli konkretnej odpowiedzi do konkretnie przedstawionego stanu faktycznego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie od dziś – dla kogo i jak z niego korzystać?

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym pisałam już na wiosnę – było to jedno z rozwiązań wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Od dzisiaj ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w sytuacji zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa.

Co wiemy o zasadach korzystania z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

I. Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony?

Z uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego można skorzystać m.in. w razie:

⇒ zamknięcia żłobka,

Przedsiębiorcy z nadpłatą odzyskają prawo do zwolnienia ze składek ZUS

30 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek, w ramach Tarczy antykryzyowej.

Finalnie, o zwolnienie w wysokości 100% lub 50% mogły ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz od 10 do 49 ubezpieczonych.

Problematyczna była jednak kwestia nieopłacania składek za miesiące, które miały zostać objęte zwolnieniem.

Opłacenie składek za miesiące od marca do maja 2020 r. bądź posiadanie nadpłaty zaliczonej na poczet składek za te miesiące wykluczały otrzymanie zwolnienia.

Tarcza 4.0. zmiany w prawie pracy | Prawnik Prawo Pracy Łódź

O Tarczy 4.0. pisałam już w poprzednim wpisie, jednak poniżej wymienię kilka zmian, jakie wprowadziła Tarcza 4.0. w prawie pracy.

I. Zaległy urlop – pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop.

Zaległym urlopem jest urlop wypoczynkowy nabyty w danym roku kalendarzowym, który nie został w ciągu tego roku wykorzystany. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Potwierdzone jest w orzecznictwie jest to,

Tarcza 4.0. – jakie nowości wprowadza? | Dodatek solidarnościowy

Galopująca codzienność powoduje, że ja już coraz mniej myślę, o wszelkiego rodzaju tarczach. Nie oznacza to jednak, że nic w tym temacie się nie zmienia.

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa zwana „Tarczą 4.0.”. Jako że pisałam szeroko o rozwiązaniach wprowadzanych pierwszą, drugą czy trzecią tarczą to z czuję się również w obowiązku zasygnalizować zmiany wynikające z jej czwartej wersji.

Poniżej piszę też o dodatku solidarnościowym.

Świadczenie postojowe – Jaki musi być spadek przychodów?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie pierwszego i kolejnych świadczeń postojowych na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, a jedną z nich jest temat dzisiejszego wpisu, czyli, czy świadczenie postojowe należy się w przypadku, gdy w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia pierwszego wniosku przedsiębiorca odnotował przychód w kwocie 0,00 zł.

Świadczenie postojowe także dla osób pobierających zasiłek macierzyński

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego aż trzykrotnie na podstawie przepisów tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, m.in. to, czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński może ubiegać się o świadczenie postojowe czy też nie, ponieważ posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Początkowo, ta kwestia była rozstrzygana negatywnie dla przedsiębiorców – odmawiano im prawa do świadczenia postojowego.

Co się w ostatnich dniach zmieniło?