99% udziałów wspólnika w spółce z o.o. – dlaczego nie uchroni przed obowiązkiem zapłaty składek ZUS?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce reguluje tzw. ustawa systemowa, która wskazuje kto i w jakiej sytuacji podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Stosownie do przepisów wskazanej ustawy, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym powstaje pytanie: dlaczego wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce  będzie podlegał obowiązkowi zapłaty składek w ZUS?

I. ZUS dla wspólników spółki z o.o. 

Na początku trzeba zwrócić uwagę na to,