Musisz wystawić świadectwo pracy po zmianach?

Zapoznaj się koniecznie z poniższym artykułem zawierającym omówienie zmian w wystawianiu świadectw pracy oraz ich wypełnienie krok po kroku. Poniżej też znajdziesz wzór świadectwa pracy wraz z komentarzami umożliwiającymi prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy.

Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy.

Określa ono:

⇒ szczegółową treść świadectwa pracy,

⇒ sposób i tryb wydawania świadectwa pracy,

⇒ sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy,

⇒ pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Nowe rozporządzenie w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy.

I. Informacja o uprawnieniach rodzicielskich w świadectwie pracy oraz nowy termin wydawania świadectwa pracy.

W stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru świadectwa pracy, przepisy nowego rozporządzenia wprowadziły pewne nowe informacje, które pracodawca jest zobowiązany podawać w tym dokumencie.

Należą do nich dane o:

⇒ wykorzystaniu urlopu ojcowskiego;

⇒ wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

Ustęp 5 pkt 3 świadectwa pracy zawiera informacje o wymiarze i liczbie części wykorzystanego urlopu ojcowskiego – pamiętać należy, że wymiar tego urlopu może wynieść tydzień lub dwa tygodnie oraz może on być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach.

Natomiast ustęp 5 pkt 4 świadectwa wskazuje podstawę prawną udzielenia urlopu rodzicielskiego, jego wymiar i okres trwania oraz liczbę wykorzystanych części. Mowa tu o urlopie rodzicielskim w wymiarze do 16 tygodni, który może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu.

Informacje dotyczące wykorzystania urlopów ojcowskiego i rodzicielskiego (ust. 5 pkt 3 i 4 świadectwa pracy) pracodawca wypełnia wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy.

W przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski,  pracodawca wskazuje w tym świadectwie odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Nowe rozporządzenie wskazuje nadto termin 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, w jakim pracodawca ma obowiązek uzupełnić ust. 7 świadectwa pracy na żądanie pracownika.

Chodzi tu o zamieszczenie informacji o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy, o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia – przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą dokonania tej czynności.

II. Inne zmiany w treści świadectwa pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

  1. w ust. 1: – dodano wymóg wpisywania drugiego imienia lub więcej imion, jeśli pracownik takie posiada oraz zastąpiono okres zatrudnienia liczbą mnogą – „okresami zatrudnienia”, które dodatkowo powinny zawierać informację na temat wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika we wskazanych okresach zatrudnienia,

2. w ust. 2 – rozszerzono zakres informacji o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach o rodzaj wykonywanej pracy,

3. w ust. 3 – doprecyzowano tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy,

4. w ust. 5 pkt 7 (w poprzedniej wersji świadectwa pracy w ust. 4 pkt 5) – dodano możliwość określenia w godzinach wymiaru zwolnienia od pracy wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, przysługującego na podstawie art. 188 k.p. (tzw. opieka nad dzieckiem),

5. doprecyzowanie katalogu osób, które mogą podpisywać świadectwo pracy (świadectwo pracy może być podpisane przez: pracodawcę, osobę reprezentującą pracodawcę,osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy),

6. zniesienie obowiązku opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią osoby, która podpisuje świadectwo pracy. Dotychczasowy obowiązek opatrywania pieczęcią oceniany został jako nadmierne obciążenie biurokratyczne.

III. Wzór świadectwa pracy po zmianach wraz z komentarzami

Poniżej przedstawiam aktualny wzór świadectwa pracy oraz objaśnienia, które pomogą Ci prawidłowo je uzupełnić.

Pobierz: WZÓR ŚWIADECTWA PRACY 2017 z Komentarzem

Pobierz: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, zawierające wzór nowego świadectwa pracy


Jeśli potrzebujesz pełniejszej wiedzy, polecam publikację:

Wydawnictwa C.H. Beck Sp. z o.o.

Świadectwo pracy:

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *