W przypadku gdy ZUS kwestionuje Twoje prawo do zasiłków, świadczeń, spór w sądzie może trwać krótszy lub dłuższy okres czasu. Czasem jest to pół roku, czasem rok, czasem jeśli sprawa przechodzi przez wszystkie Instancje parę lat.

Czy w przypadku, gdy walka z ZUS zakończy się sukcesem, będą przysługiwać Ci odsetki za brak terminowej wypłaty świadczenia przez ZUS?

Na tak postawione pytanie, w myślach moich pojawia się odpowiedź znienawidzona przez Klientów „to zależy”. Bardziej pocieszająca i również prawdziwa odpowiedź może brzmieć – jeśli Ty nie zawiniłeś w opóźnieniu wypłaty zasiłku – to ZUS powinien wypłacić odsetki.

Przyznam też szczerze, że ZUS oczywiście nie jest chętny, żeby sam z siebie wypłacał te odsetki. Niejednokrotnie trzeba go niestety znów „zachęcić”  pismem zobowiązującym do wypłaty odsetek. Jeśli zaś przyjdzie niekorzystna decyzja z ZUS w tym zakresie, warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ZUS.

I. Termin wypłaty świadczeń (zasiłków) przez ZUS

Przepisy ustawy systemowej przewidują obowiązek zapłaty odsetek, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia.

W orzecznictwie utrwalony został pogląd, iż określenie: „nie ustalił prawa do świadczenia” oznacza zarówno niewydanie w terminie decyzji przyznającej świadczenie, jak i wydanie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania , a zatem w tym ostatnim wypadku chodzi o sytuacje, w których organ rentowy odmawiając przyznania świadczenia, naruszył przepisy prawa materialnego określające przesłanki nabycia prawa do świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

Zasiłki ZUS powinien wypłacać nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

II. Kiedy ZUS będzie zobowiązany wypłacić odsetki?

Jeżeli ZUS w terminie nie wypłacił świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek (ustawowych), chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Organy rentowe mogą kwestionować w postępowaniu sądowym prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, ale jednocześnie ponoszą odpowiedzialność za opóźnienie w wypłacie świadczeń, gdy okaże się, że możliwe było wydanie decyzji zgodnej z prawem.

Wynika to z faktu, że ZUS jest stroną silniejszą w stosunku do ubezpieczonego. Dysponuje bowiem wyspecjalizowaną obsługą prawną i ma możliwość właściwego stosowania prawa oraz przewidywania orzeczeń wydawanych przez sądy.

4Osoby, które udowodnią przed sądem, że ZUS niesłusznie odmówił im świadczenia, mają prawo nie tylko do niego, ale także do odsetek. Otrzymają je od momentu ubiegania się w ZUS o świadczenie, jeśli wykażą, że wina w opóźnionej wypłacie świadczenia, leży po stronie ZUS

II. Kiedy ZUS nie wypłaci odsetek?

ZUS nie zapłaci odsetek w sytuacji, gdy opóźnienie w ustaleniu i wypłacie zasiłku nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych np. z winy uprawnionego do świadczeń w postaci nie dostarczenia dokumentacji, nie złożenia wyjaśnień itd.

Tym samym, jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez ZUS, nie wykażesz wszystkich okoliczności dowodów potwierdzających Twoje prawo do świadczenia, zasiłku – to w przypadku ujawnienia tych okoliczności dopiero na etapie sądowym, w przypadku wygranej, będzie trudniej uzyskać odsetki. ZUS wtedy będzie bronił się powołując się na argumentacje, iż nie dostatecznie udowodniłeś swoje prawo, tym samym nie przedstawiłeś dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłku, świadczenia.

Rada ode mnie, jeśli w Twojej sprawie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające, przedstaw wszystko co może przemawiać na Twoją korzyść. Nie trzymaj nic na później bo po prostu może to działać na Twoją niekorzyść.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *