Dziś dobre wiadomości dla osób, które jednocześnie z prowadzeniem działalności gospodarczej nawiązały współpracę ze spółką w ramach kontraktu menedżerskiego w zakresie podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Bardzo korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego.

I. Podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zawarcia umowy – kontraktu menedżerskiego i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej

Kontrakt menedżerski (opisywany już na blogu w kilku artykułach) to szczególna forma zatrudnienia, która skierowana jest z reguły do członków kadry kierowniczej i zarządzającej. Jest on umową nienazwaną, co oznacza iż nie znajdziemy konkretnych uregulowań prawnych w tym zakresie w żadnej z obowiązujących ustaw. Przedmiotem takiej umowy jest zarządzanie daną jednostką gospodarczą, bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenie.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to z kolei najpowszechniejsza forma działalności w Polsce.

Nie budzi natomiast wątpliwości, sformułowany w przepisach prawa, obowiązek podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wobec pracowników, zleceniobiorców i innych.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6) obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – prócz pracowników – podlegają m.in. tzw. zleceniobiorcy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (np. kontraktu menedżerskiego), do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Jeszcze innym tytułem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest wykonywanie (prowadzenie) pozarolniczej działalności gospodarczej (tzw. „samozatrudnienie”).

Problem pojawiał się w przypadku zbiegu wyżej wymienionych podstaw podlegania ubezpieczeniom społecznym tj. jednoosobowej działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego – jednak dziś znamy odpowiedź jak go rozwiązać korzystnie!

Sytuacja do momentu wydania poniżej wskazanego orzeczenia nie była kolorowa – opisywałam ją w artykule:

Kontrakt menadżerski wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Obecnie rzeczywistość zmieniła się diametralnie.

II. Menadżer prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składek ZUS od kontraktu menadżerskiego.

Sąd Najwyższy w dniu 29 marca 2017 roku, w wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I UK 116/16 wskazał, iż:

ZUS nie może się domagać od kierownika lub dyrektora pracującego na kontrakcie menedżerskim składek od takiej umowy, jeśli zainteresowany jest ubezpieczony z tytułu działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem rozpoznania Sądu Najwyższego Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionował zasady zatrudnienia menedżerów którzy jednocześnie prowadzili działalność gospodarczą (opłacając z tego tytułu znacznie niższe składki) oraz świadczyli usługi w ramach kontraktu menedżerskiego. ZUS w realiach przedmiotowej sprawy zajął stanowisko, że wybór działalności gospodarczej jako podstawy ubezpieczeń był fikcyjny – chodziło jedynie o zwolnienie spółki z płatności znacznie wyższych składek na ubezpieczenia bowiem liczonych od przychodu osiągniętego z tytułu kontraktu menedżerskiego. Spółka wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego, a Sąd Najwyższy przyznał jej rację!

W uzasadnieniu wskazano, że objęcie ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej zamiast kontraktu menedżerskiego jest możliwe nawet wtedy, gdy działalność jest świadczona wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego.

Należy jednak pamiętać, że powyższe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczy wyłącznie menedżerów nie będących jednocześnie członkami zarządu zarządzanej spółki.

Sąd Najwyższy podkreślił bowiem w uzasadnieniu, iż obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartego kontraktu dotyczy wyłącznie menedżerów będących jednocześnie członkami zarządu zarządzanej spółki – bowiem osoby te zawsze działają w imieniu spółki.

Natomiast istota kontraktu zawartego przez osobę niebędącą jednocześnie członkiem zarządu sprowadza się do tego, że menedżer działa samodzielnie, a za swoje działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność względem zarządzanej spółki. To pierwsze orzeczenie SN po uchwale z dnia 12 listopada 2014 roku, oraz uchwale z dnia 17 czerwca 2015 roku, które potwierdza że oskładkowanie kontraktów menedżerskich dotyczy tylko członków zarządu.

III. Składki ZUS od kontraktu menadżerskiego już nie powinny przerażać.

Powyższe nie oznacza, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestanie kwestionowania podstaw podlegania ubezpieczeniom społecznym z w/w tytułów tj. jednoosobowej działalności gospodarczej i kontraktu menedżerskiego. Jednak od dziś osoby zainteresowane posiadają istotny oręż do walki z ZUS.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *